Ogólne warunki handlowe


Sprzedawca:
quality cases s.r.o.
Čejkovická 4080/3
Brno
628 00
Czechy

REGON: 05804515
NIP: CZ05804515

Siedziba firmy: Čejkovická 3, Brno, 62800, Czechy

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "regulaminem") określają zgodnie z post. art. 1751 ust. 1 ust. nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeks cywilny") wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z zawarciem umowy kupna za pośrednictwem sklepu internetowego, z jednej strony sprzedawca i osoba fizyczna lub prawna z drugiej strony jako kupujący (zwany dalej "kupujący").
  2. Osoba, która zawiera umowę kupna poza zakresem swojej działalności lub poza zasięgiem niezależnego wykonywania swojego zawodu, jest konsumentem (zwanym dalej "konsumentem").
  3. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę pod następującym adresem internetowym: (URL) https://123akcesoria.pl (zwana dalej "strona internetowa").
  4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna.
 2. Umowa kupna
  1. Umowa kupna zawarta jest między stronami za pośrednictwem sklepu internetowego. Stosunek umowny między sprzedawcą a kupującym jest określony przez odpowiednie ustawodawstwo i umowę kupna, w tym następujące warunki.
  2. Umowa kupna zostaje zawarte z chwilą należycie wypełnionego potwierdzenia zamówienia (zwane dalej "zamówienie") przez sprzedawcę oraz zastosowania przepisu art. 1753 ust. 2 kodeksu cywilnego. Formularz zamówienia obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, informacje o zamówienia towarów, cena towaru, sposób zapłaty ceny nabycia towarów, informacja o wybranym sposobie dostawy zamówionego towaru, koszty związane z dostawą towarów.
  3. Umowa zakupu i warunki handlowe są sporządzone w języku słowackim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku słowackim.
  4. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany tych warunków handlowych.
 3. Towar i cena
  1. Interfejs sklepu internetowego zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedawcę, w tym informacje o cenach poszczególnych oferowanych towarów.
  2. Podana cena towarów zawiera wszystkie podatki i opłaty. Zgodnie z postanowieniami tych warunków handlowych sprzedawca obciąży kupującego, po cenie towaru, kosztami dostawy towaru do kupującego.
  3. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów zachowują ważność przez okres wyświetlania na interfejsie sklepu internetowego. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach w ramach poszczególnych akcji promocyjnych. Takie zniżki nie mogą być kumulowane z innymi promocjami.
  4. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczonych na stronie internetowej sklepu internetowego są niewiążące i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Wszystkie te dane mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią propozycji zawarcia umowy.
  5. Cena zakupu towaru jest ustalana w każdej umowy sprzedaży zawartej z tym, że kwota takiej cenie nabycia powinna odpowiadać cenie nabycia towarów, o których mowa w sklepie internetowym w momencie wysłania zamówienia przez kupującego.
  6. Interfejs internetowy sklepu internetowego zawiera również informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje na temat kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów wymienionych na interfejsie sklepu internetowego mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy adres dostawy towarów znajduje się na terytorium Republiki Słowackiej.
  7. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez kupującego w zamówieniu. Zamówienie zostanie wysłane przez kupującego do sprzedawcy, klikając przycisk "Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę. Sprzedający niezwłocznie nabywcy potwierdzenie odbioru zamówienia na adres podany przez kupującego w jego zamówieniu (zwany dalej "adres e-mail kupującego"). Potwierdzenie dostarczenia zamówienia na podstawie tego postanowienia nie stanowi potwierdzenia zamówienia w celu zawarcia umowy kupna zgodnie z przepisami
  8. Umowa kupna jest zawarta przez potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca ma interes w zawarciu umowy kupna, kupujący zwykle potwierdza zamówienie kupującemu w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia zamówienia sprzedawcy.
  9. Kupujący zwraca uwagę, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, w szczególności z osobami, które wcześniej naruszyły umowę kupna (w tym warunki handlowe).
  10. Wszystkie prawa konsumenckie nie mogą być stosowane do prezentów, które są całkowicie bezpłatne.
  11. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty ponoszone przez kupującego przy użyciu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna są powszechne, według stawki dostawcy usług ustalonej przez kupującego, a kupujący sam je ponosi.
 4. Konto użytkownika
  1. Przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich poprawnych i prawdziwych informacji.
 5. Cena towaru i warunki płatności
  1. Kupujący może zapłacić kupującemu cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru w ramach umowy kupna sprzedawcy w następujący sposób.
   - w gotówce przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu
   - przelew płatniczy online
   - płatność kartą płatniczą online
  2. Jeśli jest to stosowane w obrocie handlowym lub określone przez ogólnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedawca wystawi fakturę VAT - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Wystawi on dokument podatkowy - fakturę kupującemu i prześle ją drogą elektroniczną na adres elektroniczny kupującego.
 6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy kupna
  1. Postanowienia tego artykułu warunków handlowych mają zastosowanie wyłącznie do kupującego będącego konsumentem.
  2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu (7) dni bez podania przyczyn. Termin ten biegnie od daty dostawy, przy czym, jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest dostawa kilku typów (pozycji) towaru, okres liczony jest od daty ostatniej dostawy towarów. Termin odstąpienia od umowy kupna uważa się za zachowany, jeżeli konsument w trakcie sprzedawcy wyśle pod adres info@123akcesoria.pl lub na piśmie oznajmi o odstąpieniu od umowy kupna. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 1837 kodeksu cywilnego.
  3. informacje o zwrocie towaru tu
  4. Jeśli konsument odstąpi od umowy, wyśle lub przekaże sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia odstąpienia od umowy kupna towary, które otrzymał od niego. Koszt odesłania przedmiotowych towarów do sprzedawcy ponosi w tym przypadku konsument.
  5. Jeśli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci konsumentowi bez zbędnej zwłoki, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki finansowe (w tym koszty dostawy towarów, jeżeli w ciągu 30 dni konsument zwróci wszystkie zamówione towary w tym prezenty lub inne korzyści), które zaakceptował w ramach umowy kupna w ten sam sposób. Sprzedawca zwróci konsumentowi pieniądze otrzymane w inny sposób, tylko jeśli konsument wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.
  6. Jeżeli konsument wybierze inny niż najtańszy sposób dostawy, oferowany przez sprzedawcę w sklepie internetowym, sprzedawca zwróci takie koszty według stawki odpowiadającej oferowanemu najtańszemu sposobu dostawy.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości przedmiotowych towarów, wynikające z obchodzenia się z towarami w inny sposób niż należy w odniesieniu do jego funkcjonalności i właściwości.
  8. Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi pieniędzy otrzymanych zanim konsument prześle towar do niego lub okaże, że wysłał towar do sprzedawcy.
 7. Wysyłka oraz dostawa towarów
  1. Sposób dostawy jest określany przez sprzedawcę, chyba że w umowie sprzedaży określono inaczej. Jeśli środek transportu jest uzgodniony na życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i, w stosownych przypadkach, dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
  2. Jeżeli sprzedawca w ramach umowy kupna jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.
  3. W przypadku, gdy konieczne jest, aby kupujący wielokrotnie dostarczał towary lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub odpowiednio kosztów związanych z inną metodą dostawy.
  4. Ceny opakowań i wysyłki (patrz tutaj) są podane na stronie internetowej tego sklepu internetowego, a kupujący zapoznał się z nimi przed wysłaniem ostatecznego zamówienia.
  5. Kupujący zobowiązuje się przekazać sprzedawcy dane kupującego do wybranego przewoźnika, w zakresie niezbędnym do prawidłowej dostawy towarów.
 8. Roszczenia z tytułu wad towarów
  1. Sprzedawca dostarcza kupującemu towar w ilości, jakości i dostawie zgodnie z umową kupna. Jeśli jakość i dostawa nie są uzgodnione, sprzedawca spełnia jakość oraz wykonaniu odpowiednie do tego celu, wynikające z umowy kupna, inaczej w zwykłym celu zawarcia umowy.
  2. Roszczenia z tytułu wad towarów (w tym sposób rozpatrzenia reklamacji) regulowane są odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności brzmieniem art. 1914 po 1925, art. 2099 po 2117 oraz art. 2161 po 2174 kodeksu cywilnego.
 9. Inne prawa i obowiązki stron
  1. Jeżeli kupujący jest konsumentem, tytuł do towarów, jak również ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego odbioru towaru od wybranego dostawcy.
  2. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, sprzedający dostarcza towar do kupującego przekazując wybranemu przewoźnikowi dostawę do kupującego i umożliwiając kupującemu skorzystanie z praw umowy transportowej z wybranym dostawcą. Kupujący niebędący konsumentem ponosi ryzyko uszkodzenia towaru, przekazując towar wybranemu dostawcy w celu dostarczenia go do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu.
  3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ​​oprogramowanie i inne elementy interfejsu internetowego (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby go lub umożliwienia stronom trzecim do nielegalnego wykorzystywania programów komputerowych lub innych składników tworzących interfejs sklepu internetowego.
  4. Kupujący nie jest uprawniony podczas korzystania z interfejsu do wykorzystania internetowych mechanizmów, korzystania z oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie interfejsu internetowego sklepu. Interfejs sklepu internetowego może być zastosowany wyłącznie w zakresie, który nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.
  5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z ingerencji strony trzeciej w stronę internetową lub korzystania z witryny internetowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 10. Polityka prywatności
  1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres do faktury, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (łącznie nazwane "danymi osobowymi").
  2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków Umowy Sprzedaży oraz w celu utrzymania Konta użytkownika. W przypadku gdy kupujący nie wybierze innej opcji, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesłania informacji i informacji handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.
  3. Kupujący musi zwrócić uwagę, że jest on zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu), do poprawnego i zgodnego z prawdą podania oraz do niezwłocznego powiadomienia sprzedającego o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.
  4. Przetwarzając dane osobowe kupującego, sprzedawca może przypisać stronę trzecią jako procesor. Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedawcę bez uprzedniej zgody kupującego.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany poprzez dane wydrukowane.
  6. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
  7. W przypadku, gdy kupujący uzna, że sprzedawca lub procesor przetwarza dane osobowe kupującego jednocześnie zagrażając ochronie życia prywatnego i osobistego nabywcy lub wbrew przepisom prawa, w szczególności jeżeli dane osobowe są niedokładne, w celu ich przetworzenia mogą:
   - poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie
   - wymagać od sprzedawcy lub procesora usunięcia powstałego warunku
   - Jeśli kupujący prosi o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo podać informacje zgodnie z poprzednim zdaniem, aby uzyskać odpowiedni zwrot nie przekraczający kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.
  8. Ta strona używa tylko niezbędnych plików cookie
  9. Kupujący zgadza się na przechowywanie tzw. Cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej jest możliwy do zrealizowania, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez zapisywania tzw. Cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.
 11. Dostarczanie korespondencji i informacji
  1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi zostać dostarczona do drugiej strony umownej w formie pisemnej, e-mailem, osobiście lub listem poleconym, za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych (według wyboru nadawcy). Kupujący otrzymuje ją pod adresem e-mailowym podanym na jego koncie użytkownika.
  2. Wiadomość jest uważana za dostarczoną:
   -w przypadku doręczenia przez e-mail w chwili jej odbioru na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych przez e-mail może być zabezpieczona za pomocą certyfikatu
   -w przypadku osobistego doręczenia lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, przyjmując przesyłkę przez adresata
   -w przypadku osobistego doręczenia lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe także poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba uprawniona do przejęcia przesyłki) odmawia przejęcia przesyłki
   -w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe po upływie dziesięciu (10) dni od daty złożenia przesyłki i złożenia awizo adresata do odbioru przesyłki, jeśli przesyłka zostanie przechowywana u operatora świadczącego usługi pocztowe, nawet jeśli adresat nie był powiadomiony o przesyłce.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub relacją prawną w oparciu o umowę kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony umowne zgadzają się, że taki stosunek podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.
  2. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedawcy nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Inspekcja handlowa prowadzona jest w zakresie jej kompetencji przez właściwe biuro ds. zezwoleń handlowych.
  3. Jeżeli niektóre z postanowień warunków hnadlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub staje się, zamiast nieważnych klauzul wprowadza się postanowienie, którego znaczenie jest jak najbliższe nieważnej przepisu. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany oraz uzupełnienia do umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
  4. Dane kontaktowe sprzedawcy:
   quality cases s.r.o.
   Čejkovická 4080/3
   Brno
   628 00
   Czechy

   adresa e-mail: info@123akcesoria.pl
   telefon: +420608709964
   (English only)


Niniejsze Warunki handlowe obowiązują od 1 lutego 2018 r.
quality cases s.r.o.